bulideira

AVISO LEGAL

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE) expóñense a continuación os datos identificativos da empresa:

- Asociación Sociocultural e Educativa Bule

- C.I.F. : G-27.431.543

- C/ Serra de Outes, 67 - 1ºC

- 27004 Lugo (España)

- Teléfono: 981 633 444

- etlbulideira@gmail.com

- Tfno. 669 432 111


LEI DE PROTECCIÓN DE DATOS:

Asociación Sociocultural e Educativa Bule cumpre coas directrices da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica e demais normativa vixente en cada momento, e ver por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario. Para iso, xunto a cada formulario de solicito de datos de carácter persoal, nos servizos que o usuario poida solicitar a Asociación Sociocultural e Educativa Bule, fará saber ao usuario da existencia e aceptación das condicións particulares do tratamento dos seus datos en cada caso, informándolle da responsabilidade do ficheiro creado, a dirección do responsable, a posibilidade de exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, a finalidade do tratamento e as comunicacións de datos a terceiros no seu caso. Así mesmo, Asociación Sociocultural e Educativa Bule informa que dá cumprimento á Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico e solicitaralle o seu consentimento ao tratamento do seu correo electrónico con fins comerciais en cada momento.

De acordo co que se establece na lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal, dou a miña autorización para que os datos sexan incluídos nun ficheiro do que é titular Asociación Sociocultural e Educativa Bule. Declaro estar informado sobre os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición que poderei exercitar no domicilio social de Asociación Sociocultural e Educativa Bule, en C/ Serra de Outes, 67 - 1ºC Lugo.

-------------------------------------

AVISO LEGAL

En cumplimiento del artículo 10 de la ley 34/2002, del 11 de julio, de servicios de la Sociedad de Información y Comercio Electrónico (LSSICE) se exponen a continuación los datos identificativos de la empresa:

- Asociación Sociocultural e Educativa Bule

- C.I.F. : G-27.431.543

- C/ Serra de Outes, 67 - 1ºC

- 27004 Lugo (España)

- Teléfono: 981 633 444

- etlbulideira@gmail.com

- Tfno. 669 432 111


LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS:

Asociación Sociocultural e Educativa Bule cumple con las directrices de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica y demás normativa vigente en cada momento, y vela por garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos personales del usuario. Para ello, junto a cada formulario de recabo de datos de carácter personal, en los servicios que el usuario pueda solicitar a Asociación Sociocultural e Educativa Bule, hará saber al usuario de la existencia y aceptación de las condiciones particulares del tratamiento de sus datos en cada caso, informándole de la responsabilidad del fichero creado, la dirección del responsable, la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la finalidad del tratamiento y las comunicaciones de datos a terceros en su caso. Asimismo, Asociación Sociocultural e Educativa Bule informa que da cumplimiento a la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico y le solicitará su consentimiento al tratamiento de su correo electrónico con fines comerciales en cada momento.

De acuerdo con lo que se establece en la ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, doy mi autorización para que los datos sean incluidos en un fichero del que es titular Asociación Sociocultural e Educativa Bule. Declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en el domicilio social de Asociación Sociocultural e Educativa Bule, en C/ Serra de Outes, 67 - 1ºC Lugo.

TRABALLAMOS EN TODA GALICIA

bulideira

QUEREMOS MELLORAR A SOCIEDADE DENDE O MUNDO DO OCIO E O TEMPO LIBRE

Entidade inscrita no Rexistro de entidades para impartir programas de formación en hixiene alimentaria con número 504/GA autorizada o 22-03-2013
A titularidade de BULIDEIRA, escola de tempo libre a ostenta a Asociación Sociocultural e Educativa BULE, de ámbito autonómico e inscrita no Rexistro Central de Asociacións da Xunta de Galicia co nº 2012/016304 o 5 de marzo de 2012.
bulideira  
etlbulideira@gmail.com
Tfno. 669 432 111
facebook